Onze pedagogische Visie

Onze pedagogische visie is een plan van aanpak waarin wij uw kind op 5 belangrijke ontwikkelingsgebieden ondersteunen, motiveren en stimuleren om zichzelf zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Het pedagogisch beleid is gebaseerd op onderstaande vijf belangrijke uitgangspunten:

 

1. Taal (Coginitieve) ontwikkeling,
2. Reken ontwikkeling,
3., Sociaal emotionele ontwikkeling,
4. Grove (grote) motoriek,
5. Fijne motoriek

Onze werkwijze

Onze pedagogische uitgangspunten komen tot uitdrukking in de werkwijze van de groepsleiding waarbij volgende doelstellingen voor onze pedagogisch medewerkers zeer belangrijk zijn:

 

1. Het delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders.
2. Zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect voor kinderen.
3. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid-tegenover-vertrouwdheid, geborgenheid en veiligheid.
4. De ontwikkeling van het kind.
5. Het signaleren en uitwisselen van ontwikkelingen en problemen.


We betrekken u als ouders zoveel mogelijk bij de opvang van uw kind binnen ’t Eigenwijsje.

 

Er vind regelmatig overleg plaats en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van ouders met betrekking tot de verzorging van uw kind.

 

Baby’s en jonge peuters eten en slapen volgens hun eigen ritme. Lichamelijk contact (op schoot zitten, knuffelen) vormt een belangrijk onderdeel in de relatie tussen kind en leidster.

 

Het met elkaar omgaan van kinderen en leiding kent alle aspecten van het dagelijks leven, zoals plezier, ruzie, boos en verdrietig zijn, samen eten, samen spelen, samen delen, alleen zijn, troosten, feesten en nog veel meer.

Ieder kind is uniek

Kinderen zoeken een plaats voor zichzelf in de groep. Zo’n plek verwerven ze bijvoorbeeld tijdens het vrij spelen. Daarnaast zorgen de leidsters ervoor dat een kind bij de groep word betrokken, door het organiseren van activiteiten.

 

De kinderen leren ook voortdurend sociale vaardigheden, bijvoorbeeld door speelgoed en aandacht te delen en het omgaan met regels en conflicten. De leidsters leidt dit in goede banen en waar nodig biedt zij individuele aandacht. Wat de leidsters voor ogen staat, is dat het kind zich in de groep welkom voelt en vooral geprezen wordt voor wat het kan en wat het doet.

 

Het kind heeft het gevoel dat het bij de groep en de leidsters hoort en dat het geaccepteerd wordt. Er word bewust aandacht geschonken aan het versterken van de eigenwaarde van de kinderen, omdat ieder kind uniek is. Het individu staat centraal.

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van actuele informatie, hierin vindt u uitgebreide informatie en leuke wetenswaardigheden. Het contact met ouders vinden wij heel belangrijk, daarom organiseren we jaarlijks een tien minuten gesprek waarin we de ontwikkeling van uw kind  met u bespreken voor zover we dat informeel al niet met u besproken hebben.

Daarnaast worden er in samenspraak met de oudercommissie (thema) ouderavond georganiseerd.

Kwaliteit en veiligheid

Bij de kwaliteit van onze kinderopvang spelen onze gediplomeerde pedagogische medewerksters een zeer belangrijke rol. Het team van Kinderdagverblijf ‘t Eigenwijsje is hecht; er vinden weinig wisselingen plaats. En omdat iedere groep vaste leidsters heeft, zien u en uw kind iedere dag een vertrouwd gezicht.

Kwaliteitsnormen

De kwaliteit van onze opvang is gewaarborgd doordat wij werken volgens de normen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. In deze wet worden eisen gesteld op het gebied van groepsgrootte, pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid etc. De GGD controleert ons op deze normen. De gemeente verstrekt een registratie (vergunning) naar aanleiding van een positieve beoordeling van de GGD. Deze is hier te downloaden.

Risico en inventarisatie veiligheid en gezondheid

Jaarlijks inventariseren we de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid Met de uitkomsten van deze inventarisatie gaan we aan de slag om eventuele risico’s weg te nemen of te beperken. Bijvoorbeeld door afspraken duidelijk op papier te zetten, iets aan de inrichting te veranderen of defecten aan binnen-of buitenruimte te repareren.